نماهنگ سرود پرستار قهرمان
 
 نماهنگ سرود بغض مادر
 
 نماهنگ سرود علمدار
 
 سرود غربت آیینه ها 
 
نماهنگ سرود شهید روضه 
 
نماهنگ سرود سردار دلها 
 
نماهنگ سرود صدای خورشید 
 
نماهنگ سرود ره سرخ علمداران 
 
نماهنگ سرود چهل سال وَیسَیسَم 
 
نماهنگ سرود کوثرعشق 
 
نماهنگ سرود قطار انقلاب 
 
نماهنگ سرود چمران آسیایی 
 
نماهنگ سرود حریم عشق 
 
نماهنگ سرود مدافعان کوچولو 
 
نماهنگ سرود پیرو ولایت 
نماهنگ سرود خَش اُندِش یابن حیدر 

سرود “ایران”  اجرا شده در شبکه فارس