جشنواره ملی سرود خانوادگی(مجازی) هم نوا با غدیر

جشنواره ای برای خانواده شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر آیین نامه جشنواره را دانلود و کامل مطالعه نمایید:

آیین نامه 

متن سرود ساقی کوثر

صوت سرود پیشنهادی باعنوان ساقی کوثر: