شماره تماس برندگان مسابقه پیامکی:

۳۶۱۱***۰۹۱۷

۱۳۶۳***۰۹۱۷

۹۱۹۸***۰۹۱۷

۷۴۵۵***۰۹۱۷

۳۷۱۹***۰۹۹۴

۳۴۲۰***۰۹۰۱

۷۵۸۷***۰۹۱۷

۳۰۶۶***۰۹۹۱

۲۹۶۱***۰۹۹۴

۱۲۸۶***۰۹۱۶

اهدای جوایز به هرنفر یک کارت هدیه نقدی